Новы праект прафінансуе Сус­вет­ны банк

  • Ганна РУДСКАЯ, Дзянніца 41/8873 от 30 мая 2015 Скачать номер 29 мая 2015 15:20 Природа и экология Беларуская

    – Сёлета мы вырасцілі 37,5 ты­ся­чы штук саджанцаў з закрытай ка­ра­нё­вай сістэмай, – расказвае на­мес­нік дырэктара па ідэ­а­ла­гіч­най рабоце Шчучынскага лясгаса Ан­д­рэй Уладзіміравіч Мінькоў. –  17 тысяч  раслін ужо высаджаны ў ад­к­ры­ты грунт. Чым прываблівае нас гэта фінская тэхналогія? Сад­жан­цы з  закрытай каранёвай сіс­тэ­май прыжываюцца практычна на 98-99 працэнтаў. Яны вы­сад­ж­ва­юц­ца разам з земляным комам, у якім раслі, што значна аблягчае прыс­та­са­ван­не да новых умоў. А вось перыяд адаптацыі для сад­жан­цаў з гадавальніка доўжыцца ка­ля года, і ў выніку ў адкрытым грун­це выжывае толькі каля  90 пра­цэн­таў маладзенькіх дрэўцаў.У планах лясгаса – пабудаваць цэх высеву насення, цяпліцы для вы­рош­ч­ван­ня, а таксама пляцоўкі па дарошчванні пасадачнага ма­тэ­ры­я­лу. Уласны лесанасенны цэх, які працуе ўжо некалькі год, за­бяс­пе­чыць якаснай пасадачнай сы­ра­ві­най. Згодна з новым метадам, пра­рас­тан­не насення будзе ад­бы­вац­ца ў цяпліцы, а наступнае дас­пя­ван­не сеянцаў – у спецыяльным грун­це з падкормкай на адкрытай пля­цоў­цы. Затым саджанец – дрэў­ца вышынёй 10-16 см, якое на па­чат­ко­вым этапе забяспечана хар­чо­вы­мі рэчывамі і не мае патрэбы ў паліве, будзе перасаджана ў лес.Праект, распрацоўка якога пачнецца ў бліжэйшы час, плануецца рэ­а­лі­за­ваць пры фінансавай пад­т­рым­цы Сусветнага банка.У Фінляндыі шырока вы­ка­рыс­тоў­ва­ец­ца шматаперацыйная ле­са­на­рых­тоў­чая тэхніка: каля 95 пра­цэн­таў драўніны на­рых­тоў­ва­юць харвестары. У Беларусі гэты па­каз­чык пакуль ніжэйшы амаль на па­ла­ві­ну.– Вялікая розніца паміж нашымі кра­і­на­мі ў тым, што ў Фінляндыі ў раз­віц­цё аўтапарка ўкладваюць знач­ныя сродкі прыватныя кам­па­ніі, а затым аказваюць адпаведныя пас­лу­гі лясгасам, а ў нас ве­лі­зар­ныя сумы на пакупку тэхнікі вы­дат­коў­ва­юць самі лясгасы, – тлу­ма­чыць Андрэй Уладзіміравіч. – Таму па­куль не так проста поўнасцю ад­мо­віц­ца ад бензапілы і вы­ка­рыс­тоў­ваць толькі механізаваны спо­саб нарыхтоўкі драўніны. Аднак пас­ту­по­ва мы да гэтага ідзём: у Шчу­чын­с­кім лясгасе на сённяшні дзень працуюць два харвестары і два фарвардары.Значны аб’ём работ вы­кон­ва­ец­ца пры да­памозе спецыялізава­най тэх­ні­кі. Ужо некалькі год лясгас пры­мае актыўны ўдзел у на­рых­тоў­цы мясцовых відаў паліва – шчэпкі, якая выкарыстоўваецца як для ра­бо­ты мясцовых кацельняў, так і на­кі­роў­ва­ец­ца на экспарт. Для яе выт­вор­час­ці быў набыты спе­цы­я­ль­ны комплекс, так званая ру­бі­ль­ная машына. У Шчучынскім лясгасе, зноў жа згод­на з фінскай тэхналогіяй, вы­ка­рыс­тоў­ва­ец­ца сістэма ві­дэ­а­на­зі­ран­ня: дзве камеры, устаноўленыя на вышках, дапамагаюць кан­т­ра­ля­ваць лясную сітуацыю. Яны вельмі за­пат­ра­ба­ва­ны ў па­жа­ра­не­бяс­печ­ны перыяд, калі важна імгненна ад­рэ­а­га­ваць на няштатную сітуацыю. З цягам часу плануецца вы­ка­рыс­тоў­ваць сістэму аўтаматычнага кан­т­ро­лю з цеплавізарамі: пры ўзнік­нен­ні пажару яна будзе адразу па­да­ваць сігнал.Сачыць за парадкам у лясах ця­пер дапамогуць фотапасткі, да­рэ­чы, пяць такіх цуда-прыбораў ужо ўста­ноў­ле­ны ў лясным масіве ляс­га­са. Яны рэагуюць на любы рух і фік­су­юць яго. Фота парушальніка мо­жа стаць выдатнай падставай для прыцягнення да адказнасці. Маг­чы­ма, гэты спосаб барацьбы з не­сум­лен­ны­мі грамадзянамі, што вы­во­зяць смецце ў лес і ар­га­ні­зу­юць стыхійныя звалкі, стане дзей­с­ным у захаванні парадку на лясной тэ­ры­то­рыі. Багаты вопыт работы, на­за­па­ша­ны шчучынскімі лесаводамі, даз­ва­ляе ім паспяхова выкарыстоўваць фін­с­кія тэхналогіі, адаптуючы іх да свай­го рэгіёна. Абдуманы і ўзва­жа­ны падыход да новай справы стане за­ло­гам сур’ёзных дасягненняў у вядзен­ні лясной гаспадаркі.