Сад у гонар юбілею

  • Ганна РУДСКАЯ, Дзянніца 82/8914 от 20 октября 2015 Скачать номер 21 октября 2015 14:07 Природа и экология Беларуская

    … пасадзілі ветэраны пе­да­га­гіч­най працы, выкладчыкі, май­с­т­ры вытворчага навучання і на­ву­чэн­цы Шчучынскага се­ль­с­ка­гас­па­дар­ча­га ліцэя.

    75 пладовых дрэўцаў, па­сад­жа­ных у гонар 75-годдзя ўтва­рэн­ня прафтэхадукацыі, ужо бу­ду­чай вясной апрануцца ў бе­ла­пен­ныя ўборы. На месцы новага са­ду яшчэ нядаўна была пустка, а зараз роўненькімі радкамі выс­т­ра­і­лі­ся маладзенькія дрэўцы. Да­рэ­чы, добрая традыцыя – па­кі­даць памяць пра юбілеі і зна­ка­выя даты ў зялёных туявых алей­ках і будучых садах – на­радзі­ла­ся ў ліцэі даўно. Таму і раз­г­ляд­ва­лі з асаблівай ці­ка­вас­цю «свае», раней пасаджаныя дрэў­цы, былыя выкладчыкі лі­цэя, якія прыйшлі на ўра­чыс­тасць. І нават параўноўвалі: чыё вы­шэй­шае і лепш расце.  

    Пасля невялікай экскурсіі па тэ­ры­то­рыі ліцэя, якая суп­ра­вад­жа­ла­ся расказам старшага майстра Але­га Іванавіча Шыханцова пра раз­віц­цё ўстановы адукацыі за апош­нія гады і дасягненні яе на­ву­чэн­цаў, усе сабраліся ў актавай за­ле. Павіншаваць калег са святам прый­шоў начальнік аддзела аду­ка­цыі, спорту і турызму Шчучынскага рай­вы­кан­ка­ма Уладзімір Раманавіч Ду­бок. – Вельмі сімвалічна, што сістэма праф­тэ­ха­ду­ка­цыі адзначае свой юбі­лей у год 70-годдзя Вялікай Пе­ра­мо­гі, – падкрэсліў Уладзімір Ра­ма­на­віч. – Што можа радніць гэтыя да­ты? Многае. Указ Прэзідыума Вяр­хоў­на­га Савета, згодна з якім «нарадзілася» прафтэхадукацыя, вый­шаў 2 кастрычніка 1940 года. Як­раз напярэдадні вайны… Пе­ра­мо­га кавалася не толькі на палях ба­я­вых бітваў, але і на прад­п­ры­ем­с­т­вах, дзе працавалі выхаванцы фаб­рыч­ных і заводскіх ву­чы­ліш­чаў. Праз некалькі год ліцэй адз­на­чыць свой саракагадовы юбілей. Пры­ем­на, што сённяшнія педагогі пра­цяг­ва­юць лепшыя традыцыі, зак­ладзе­ныя першым дырэктарам Ге­ор­гі­ем Ільічом Кумпанам і яго ка­ле­га­мі, і паспяхова рыхтуюць кад­ры для народнай гаспадаркі. Аг­рап­ра­мыс­ло­вы сектар Шчу­чын­ш­чы­ны займае адно з лідзіруючых месц у Гродзенскай вобласці. І ў гэ­тым ёсць заслуга педагогаў лі­цэя, якія выхоўваюць кваліфікаваных спе­цы­я­ліс­таў.Уладзімір Раманавіч уручыў Пі­сь­мо-падзяку райвыканкама і па­да­рун­кі, сярод якіх – факсімільнае вы­дан­не зборніка вершаў Цёткі 1906 года. З віншаваннямі і падарункамі за­ві­та­лі на свята прадстаўнікі гас­па­да­рак і арганізацый, якія цесна суп­ра­цоў­ні­ча­юць з ліцэем: дырэктар саў­га­са «Вялікае Мажэйкава» Ю.Г. Бя­ляў­с­кі, які, дарэчы, у свой час так­са­ма закончыў тады яшчэ СПТВ-198, намеснік дырэктара РУП ЖКГ А.В. Шкіндзераў, галоўны спе­цы­я­ліст па ідэалагічнай рабоце ААТ «Васілішкі» С.М. Габіс, а так­са­ма намеснік дырэктара СВК «Дэмбрава» Ю.А. Сакута. Усе яны га­ва­ры­лі аб тым, наколькі важна сён­ня быць высакакласным спе­цы­я­ліс­там, умець працаваць з новай тэх­ні­кай. Для гэтага трэба мець моц­нае жаданне вучыцца і грун­тоў­на асвойваць прафесію. Добра пад­рых­та­ва­на­га спецыяліста з ра­дас­цю возьме на работу кожная гас­па­дар­ка.Як у такі момант не ўспомніць пер­шыя дні з жыцця тагачаснага ву­чы­ліш­ча, не парадавацца поспехам, якіх сёння дасягнула гэта на­ву­ча­ль­ная ўстанова?– Я помню нашу самую першую лі­ней­ку, якую мы правялі на ка­мен­най маставой на рынку, – рас­каз­вае Георгій Ільіч Кумпан, які ў сіс­тэ­ме прафтэхадукацыі працаваў з 1961 года. – Каля вучылішча яшчэ вя­лі­ся будаўнічыя работы і стаяла та­кое балота – не прайсці. Першых на­ву­чэн­цаў набралі 300 чалавек, а кон­курс складаў два чалавекі на мес­ца. Праз два гады нас была ўжо тысяча… Да гэтай пары не забываецца, як вяр­та­лі­ся нашы навучэнцы з вя­лі­кіх  будоўляў і прывозілі граматы і падзя­кі. Яны цягнулі лініі элек­т­ра­пе­ра­дач у Ленінградскай вобласці, пра­ца­ва­лі на Горкаўскім аў­та­ма­бі­ль­ным заводзе, асвойвалі цаліну… Мы ганарыліся такімі рабятамі і ве­да­лі: яны заўсёды будуць пра­ца­ваць на сумленне. І сённяшнім вы­ха­ван­цам ліцэя жадаю расці пра­фе­сій­на, атрымліваць вышэйшую аду­ка­цыю і поўнасцю аддаваць ся­бе прафесіі. 

    Самыя цёплыя словы гучалі ў ад­рас былых педагогаў ліцэя: Г.І. Кум­па­на, Т.В. Кумпан, І.М. Ні­ка­ла­ю­ка, В.М. Паспешнага, Л.У. Чыжык, Г.Н. Каравайскай, В.А. Баженава, І.С. Чыжыка і іншых. Яны адчувалі ся­бе так, нібы і не пакідалі гэтыя сце­ны, у якіх правялі не адно дзе­ся­ці­год­дзе. Разам са словамі він­ша­ван­няў рабяты дарылі ім кветкі. А слайды на экране нагадвалі пры бы­лыя часы і пра тых, каго сёння ўжо няма на гэтым свеце… Павіншаваў сваіх калег са свя­там і уручыў граматы дырэктар се­ль­с­ка­гас­па­дар­ча­га ліцэя Віталій Ме­чыс­ла­ва­віч Сцельмашок. Асоб­ныя члены калектыву былі адз­на­ча­ны прафсаюзнымі ўзнагародамі. Шчыра гучалі са сцэны песні ў вы­ка­на­ні Ігара Будзько, Дзмітрыя Кум­па­на, Алега Шыханцова, Свят­ла­ны Лунгу, Наталлі Мацко, Івана Чул­ко­ва, Кацярыны Кумпан і ін­шых. Гэты святочны дзень аба­вяз­ко­ва пакіне ў памяці ўдзельнікаў ура­чыс­тас­ці самыя лепшыя ўра­жан­ні.