04 Октября, 2022 Вторник

Першы ўкос плануецца за­вяр­шыць да 1 чэрвеня

 • 16 мая 2016 Экономика Беларуская 0

  Нядаўні агляд се­ль­с­ка­гас­па­дар­чай тэхнікі, арганізаваны ўпраў­лен­нем сельскай гас­па­дар­кі і харчавання райвыканкама су­мес­на са спецыялістамі РАНС і іншымі зацікаўленымі служ­ба­мі, пацвердзіў, што большасць гас­па­да­рак раёна гатовы прыс­ту­піць да першага ўкосу траў і на­рых­тоў­кі кармоў.

  Выязная камісія на чале з кі­раў­ні­ком райсельгасхарчу Генадзем Ба­ляс­ла­ва­ві­чам Хомічам па­бы­ва­ла на мехдвары ААТ “Дэмбрава”, дзе радамі выстраіліся кор­маў­бо­рач­ныя камбайны, магутныя трак­та­ры “Амкадор” і “К-700”, а таксама ка­сіл­кі, граблі і прэс-падборшчыкі. Усе як след дагледжаныя, ад­ра­ман­та­ва­ныя і гатовыя выйсці ў по­ле.

  – Сёлета нам прадстаіць аб­ка­сіць 1430 гектараў, – гаворыць га­лоў­ны аграном ААТ “Дэмбрава” Дзміт­рый Станіслававіч Скорб. –  Для гэтага задзейнічаем два кор­маў­бо­рач­ныя камбайны “Ягуар” і адзін “Палессе”, а таксама пяць ка­сі­лак і чацвёра грабель. На трам­боў­цы зялёнай масы будуць пра­ца­ваць два звяны механізатараў. Усіх работнікаў, занятых на ка­са­ві­цы, забяспечым двухразовым га­ра­чым харчаваннем.

  У СВУ “Пратасаўшчына” ўся кор­маў­бо­рач­ная тэхніка таксама пры­ведзе­на ў “баявую гатоўнасць”. Пад­час першага ўкосу тут пла­ну­юць нарыхтаваць 6800 тон сенажу і 300 тон сена.

  Гатовы распачаць касьбу і ў ААТ “Шчучынаграпрадукт”, дзе травы  зай­ма­юць плошчу 2325 гектараў.

  – Тэхніка дазваляе абкошваць да 110 гектараў у суткі, – зазначае га­лоў­ны аграном гэтай гаспадаркі Дзміт­рый Аляксандравіч Ануфрык. – Пры такім напружаным графіку за­вер­шым першы ўкос прыкладна за дваццаць дзён. Толькі б над­во­р­’е не падвяло!

  Удзельнікі раённага агляду па­бы­ва­лі ў ААТ “Васілішкі” і “АграГЖС”, дзе аказаліся няс­п­раў­ны­мі два кормаўборачныя кам­бай­ны. А ў ААТ “Шчучынаграпрадукт” у дзень рэйду заставаліся не­ад­ра­ман­та­ва­ны­мі трактар “Кіравец” і не­ка­ль­кі падвесных агрэгатаў. Кі­раў­ні­кі гэтых гаспадарак паабяцалі апе­ра­тыў­на выправіць недахопы.

  – У раёне налічваецца амаль 62 ты­ся­чы галоў буйной рагатай жы­вё­лы, і ўвесь гэты статак не­аб­ход­на забяспечыць якаснымі кармамі, – падкрэсліў кіраўнік рай­се­ль­гас­хар­чу Генадзь Баляслававіч Хоміч. – Пастаўлена задача нарыхтаваць 254404 тоны сіласу і 191671 тону се­на­жу. На касавіцы будуць пра­ца­ваць 46 кормаўборачных кам­бай­наў, 73 касілкі, 55 грабель і столькі ж прэс-падборшчыкаў. Першы ўкос пла­ну­ем закончыць да 1 чэрвеня.

  Аляксандр КАСПЯРЧУК.

  Фота аўтара.

  Автор: Александр КасперчукДзянніца

Комментарии (0)